Rzymskokatolicka Parafia P.W. Przenajświętszej Trójcy w Bieńkówce

Sakrament Chrztu Świętego

"Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania. Chrzest jest odrodzeniem przez wodę i w słowie". (KKK 1213)

Chrzest święty jest sakramentem w którym przez polanie wodą i wymówienie słów sakramentalnych człowiek:

otrzymuje odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów przed chrztem popełnionych,
staje się dzieckiem Bożym,
otrzymuje życie wieczne,
zostaje włączony do wspólnoty Kościoła,
otrzymuje niezatarte duchowe znamię przynależności do Chrystusa,

Chrzest ustanowił Chrystus , gdy polecił apostołom: " Idźcie i nauczajcie wszystkie narody udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego" (Mt.28,19.)

Chrzest jest konieczny do zbawienia - "Kto uwierzy i przyjmie chrzest będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony" (Mk.16,16.)

Chrzest przyjmuje się tylko raz w życiu.

Szafarzem chrztu jest kapłan, diakon, a w razie konieczności każda osoba może udzielić chrztu, pod warunkiem, że ma intencję uczynienia tego, co czyni Kościół, i poleje wodą głowę kandydata mówiąc: "Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego".

Sakrament Bierzmowania

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, dlatego przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu świętego.

Bierzmowanie jest sakramentem, w którym Duch Święty udziela się człowiekowi jako Dar.

Skutkiem sakramentu bierzmowania jest specjalne wylanie Ducha Świętego, jak to które zostało udzielone w Dzień Pięćdziesiątnicy

Bierzmowanie:
 • wyciska na duszy niezatarte znamię,
 • przynosi wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej,
 • zakorzenia nas głębiej w Bożym synostwie,
 • ściślej jednoczy nas z Chrystusem i Kościołem,
 • pomnaża w nas dary Ducha Świętego,
 • udziela specjalnej mocy do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się krzyża.

 

Najstarsze świadectwo o udzielaniu sakramentu bierzmowania zapisane jest w Dziejach Apostolskich i mówi wyraźnie o udzielaniu tego znaku wiary jako dopełnienia chrztu świętego – „Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego." (Dz.8, 14 –17.)

Bierzmowanie przyjmuje się tylko raz w życiu. Może je otrzymać ochrzczony będący w stanie łaski uświęcającej.

Szafarzem bierzmowania – zwyczajnym jest biskup. W pewnych okolicznościach bierzmować może kapłan upoważniony do tego przez prawo kościelne.

Obrzędy bierzmowania: namaszczenie krzyżmem świętym, nałożenie rąk, słowa:
„Przyjmij znamię daru Ducha Świętego„ 

Dary Ducha Świętego:
 • dar mądrości
 • dar rozumu
 • dar umiejętności
 • dar pobożności
 • dar rady
 • dar bojaźni bożej
 • dar męstwa

Sakrament Małżeństwa

„ Jezus rzekł : Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył , niech człowiek nie rozdziela.” ( Mt.19, 5-6 )

 

„ Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę, całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu„  KKK 10055,1)

 

Małżeństwo jako sakrament powstaje poprzez zawarcie umowy małżeńskiej, czyli przez nieodwołalną zgodę obojga małżonków, w której oddają się oni sobie i wzajemnie przyjmują.

Przez ten sakrament chrześcijańscy małżonkowie stają się znakiem tajemnicy jedności i płodnej miłości, łączącej Chrystusa z Kościołem i w tej tajemnicy uczestniczą.

Przymierze małżeńskie według pierwotnego zamysłu Bożego jest nierozerwalne , jak sam oświadczył Jezus Chrystus:” Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela” (Mk.10,9.)

Sakrament małżeństwa udziela łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką Chrystus umiłował Kościół. Łaska sakramentu udoskonala zatem ludzką miłość małżonków, umacnia ich nierozerwalną jedność i uświęca ich na drodze do życia wiecznego.
Do cech istotnych małżeństwa należy: jedność , nierozerwalność i otwartość na przyjęcie potomstwa.

Małżeństwo jest w Kościele stanem publicznym, dlatego powinno być zawierane publicznie w ramach celebracji liturgicznych, wobec kapłana (lub upoważnionego świadka Kościoła) oraz świadków.